امام کاظم (علیه السلام): خدا را در زمین بندگانی است که برای رفع نیاز مردم تلاش میکنند؛ اینان در روز قیامت در امان هستند.

کافی، جلد 2، صفحه 197

ثبت نفر روز - اردوی جهادی

ضمن خداقوت به همه گروه های جهادی برگزار کننده اردوی جهادی در تابستان 1401
لطفا اطلاعات اردوی جهادی و نفرات شرکت کننده (نام، نام خانوادگی، شماره ملی و شماره موبایل) در این اردو را با دقت تکمیل نمایید.